Játékszabály

A Returpack Kft. „Doboznyi nyeremény” elnevezésű nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 1. A játék szervezője:

A Returpack Kft. (székhely: 6321. Újsolt, Rákóczi u. 9.), a továbbiakban: Szervező, „Doboznyi nyeremény” elnevezéssel nyereményjátékot szervez egyes magyarországi Interspar és Spar áruházakban található Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták használói számára, a továbbiakban „Játék”.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092. Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki

– a Játék időtartama alatt, a Játékban résztvevő – 1. sz. mellékletben szereplő – áruházak egyikében kihelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták valamelyikét legalább 1 db aludoboz visszaváltására használja,

 • a nyerodoboz.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a visszaváltást igazoló bón adatait a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játékban résztvevő SPAR Magyarország Kft., valamint a Lebonyolító alkalmazottai és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. 03. 11. 0:00:00 órától 2019. 04. 21. 24:00:00 óráig tart.

A visszaváltás(ok)nak, a regisztrálás(ok)nak és a feltöltés(ek)nek is ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

A Játék 3 részidőszakból áll.

 1. Időszak: 2019. március 11. 0:00:00 – március 24. 24:00:00
 2. Időszak: 2019. március 25. 0:00:00 – április 07. 24:00:00
 3. Időszak: 2019. április 08. 0:00:00 – április 21. 24:00:00

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak – két hét – folyamán beérkezett pályázat beküldések vesznek részt. Az egyes részidőszakok sorsolásain kívül a teljes játékidő tartama alatt érvényes beküldéseket megtevő Játékosok között fődíj, továbbá az 5.3) pontban részletezett további feltételt teljesítő Játékosok között különdíj kerül kisorsolásra.

A Játék időtartamától eltérő időben történt beváltásokkal a Játékban  nem lehet részt venni.

A  jelen pont szerinti időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők. A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban résztvevő üzletek:

A Játékban az 1. sz. mellékletben felsorolt magyarországi Interspar és Spar áruházakban kihelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automatákból kapott eredeti alubónnal, a továbbiakban „Bón” lehet részt venni.

 

 1. A Játékban való részvétel menete:

Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt:

– legalább egy db üres aludobozt vált vissza a résztvevő áruházakban található Returpack alumínium visszaváltó automaták egyikében, és

– a nyerodoboz.hu weboldalon személyes adataival regisztrál, és

– feltölti az 5.2) pont szerinti Bón(ok) adatait a weboldalon

a Pályázatával, sorsoláson vesz részt.

 

5.1) Regisztráció

A regisztráció során az alábbi valós – érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan és teljeskörű megadása szükséges:

 • teljes saját név,
 • saját e-mail cím,
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra).

A regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, melyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2) Bón adat feltöltés

Az adott Bónról az alábbi adatok hiánytalan és valósághű beküldése szükséges a Weboldalon keresztül:

 • egyedi blokkazonosító (a Bónon a dátum felett található),
 • dátum és idő (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc pontossággal),
 • a visszaváltott Alu. dobozok darabszáma,
 • az igénybevett automata helyszíne.

A feltöltésről képernyő válaszüzenetet kap a Játékos, valamint a Beküldéseim menüpont alatt meg tudja tekinteni a már érvényesen feltöltött Bón(ok) adatait a belépést követően.

 

5.3) Különdíj

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy másik nyereményjátékot is meghirdet az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok körében. Amennyiben a Játékos érvényes Pályázatot küld be a Weboldalon keresztül a Játék időtartama alatt bármely 3 különböző héten, úgy részt vesz a „Különdíj” sorsoláson. A különdíjban résztvevők között egy db 200.000 Ft értékű SPAR ajándékkártya (4 x 50.000,-Ft értékben) kerül kisorsolásra. Egy Játékos a beküldött Pályázatok számától függetlenül egyszeres nyerési eséllyel vesz részt ezen különdíjnyeremény sorsolásán.

 

5.4) A részvétel menetével kapcsolatos egyéb információk

A Bón megőrzése 2019. június 16-ig szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének a feltétele a nyertes Bón másolatának bemutatása, mely elektronikusan, vagy személyesen is megtörténhet, viszont a Szervező jogosult az eredeti – automata által kinyomtatott – Bón beküldését kérni a nyertes Játékostól a fenti időpontig. Ez esetben a Bónt az eredetiség ellenőrzését követően a Játékosnak 14 napon belül visszajuttatja a Szervező.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játék ideje alatt kiadott Bónok beváltási/levásárlási határideje 2019. július 14.

Minél több Alu Bón beváltást és ennek megfelelő számú érvényes Pályázat beküldést hajt végre egy Játékos, annál nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a sorsolásokon. Egy Játékos és egy háztartás (akár azonos telefonszám, akár azonos e-mail cím, akár azonos cím egyezőség kizáró ok) csak egy részidőszaki nyereményt nyerhet.

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb a fődíjat, a különdíjat ill. egy részidőszaki nyereményt nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A Játékba egy Bónnal csak egy feltöltés tehető meg, a Weboldal ellenőrzi a beküldött Bón(ok) adatait és azok érvényességét. (A Játékos a Weboldal Beküldéseim menüponja alatt tudja megtekinteni a Játék szempontjából érvényes Bón(ok) adatait.) Egy visszaváltást igazoló bón adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetőek be.

Amennyiben egy Játékos egy Bónon több aludobozt vált vissza és ezt a darabszámot jelzi a Pályázatban is, úgy az adott Bón adatait tartalmazó Pályázat annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson, ahány db aludobozt a Pályázó az adott Bónon visszaváltott. Azaz ha például egy Pályázatban összesen 12 db aludoboz visszaváltást jelöl meg egy Játékos, úgy a sorsolás előtt az adott Pályázat a sorsolási adatbázisban 12-szer fog szerepelni, azaz a sorsoláson 12-szeres nyerési eséllyel vesz részt. Amennyiben kisorsolásra kerül az adott Pályázat és az abban megadott Bón, akkor a beküldő Játékos abban az esetben válik nyertessé, ha a beküldött Bónon valóban az összesen (minimum) 12 db aludoboz visszaváltása szerepel, ellenkező esetben az adott Játékos elveszíti a nyereményre a jogosultságát, és helyébe a tartalék nyertes lép. A blokkazonosító minden automata esetében 4-6 számjegyű.

A Szervező a Bónokkal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az alábbiak szerint korlátozza a naponta, illetve a hetente egy Játékos által feltölthető érvényes Pályázatok mennyiségét:

– napi feltöltési limit Játékosonként: maximum 5 db
– heti (hétfő-vasárnap) feltöltési limit Játékosonként: maximum 15 db
– egy adott naptári napra vonatkozóan maximum 10 érvényes Bónnal pályázhat egy Játékos.

Amennyiben a Játékos eléri a heti limitet, úgy több Bón feltöltésére az adott héten már nincs lehetősége.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a fődíj sorsoláson csak a legkésőbb 2019. április 21-én, 24:00:00-ig beérkezett Pályázatok vesznek részt. A különdíj sorsolásán csak a legkésőbb 2019. április 21-én, 24 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt. A kétheti sorsolásokon pedig a 3. pontban megadott részidőszakok  utolsó napjának 24 órájáig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás, nem valós vagy meghamisított regisztrálásokat, Pályázatokat, Bónokat küldő Játékosokat vagy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges, és az nem vitatható. A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bónnal, illetve ennek elektronikus úton történő beküldésével nem tud részt venni a Játékban a Játékos és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül. A Bónon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

 

 1. Sorsolások

Kétheti – részidőszakok – sorsolásai:

A kétheti sorsolásokra az egyes időszakokra vonatkozóan a következő időpontokban, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), bizottság előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor:

 1. Időszak: 2019. március 28. 11 óra
 2. Időszak: 2019. április 11. 11 óra
 3. Időszak: 2019. április 25. 11 óra

A sorsoláson csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Fődíj sorsolás:

A fődíj sorsolásra 2019. április 25-én, a 3. időszak sorsolását követően kerül sor, ahol a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek az egyes részidőszakok sorsolásai alkalmával nyereményt nem nyertek.

Különdíj sorsolás:

A különdíj sorsolásra 2019. április 25-én, a fődíj sorsolását követően kerül sor az 5.3.) pontban meghatározott feltételek szerint, a sorsoláson azon játékosok vesznek részt, akik 3 érvényes Pályázatot küldenek be a Weboldalon keresztül a Játék időtartama alatt 3 különböző héten.

A Fődíj és Különdíj sorsolásra az adott napokon, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A nyertesek listája – név és helyiségnév – a sorsolást és validálást követően a nyerodoboz.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek

Kétheti – időszaki – nyeremények:

A kétheti – részidőszakonkénti – sorsolásokon időszakonként 20 db, azaz a 3 időszakot figyelembe véve összesen 60 db, nyereményenként 10.000,- Ft értékű SPAR ajándékkártya kerül kisorsolásra (kizárólag élelmiszerre használható fel). A beváltás feltételei és részletei a http://www.spar.hu/hu_HU/szolgaltatasok/spar_ajandekkartya.html linken találhatóak.

Fődíj:

1 db 500.000,- Ft értékű utazás, mely az IBUSZ utazási iroda által kiállított utazási utalvány formájában kerül átadásra, a beváltás feltételei és részletei az ibusz.hu weboldalon találhatóak.

Különdíj:

1 db 200.000.- Ft értékű SPAR ajándékkártya (kizárólag élelmiszerre használható fel, 4 db 50.000 forintos címletben kerül átadásra). A beváltás feltételei és részletei a http://www.spar.hu/hu_HU/szolgaltatasok/spar_ajandekkartya.html linken találhatóak.

A kétheti sorsolások alkalmával a nyerteseken felül alkalmanként 15-15 db, míg a fődíj és a különdíj sorsolás esetén 3-3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat az általuk a regisztráció során megadott elérhetőségeken. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő aludoboz visszaváltást igazoló Bón (Különdíj esetében Bónok) teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést követő 6 napon belül igazolnia kell postán vagy e-mailben! Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461. Budapest, PF. 71.). E-mail cím: nyerodoboz@a4c.hu. A nyertes nevét és lakcímét a Bón másolat beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni a Lebonyolító részére.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól a megadott határidőben, úgy kettő alkalommal telefonon (hétköznap 9-17 óra között) is megkísérli elérni a nyertes Játékost a Lebonyolító. Amennyiben a minimum kétszeri telefonos és az e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 6 napon belül válasz nem érkezik, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon és kapcsolatfelvétel hiányában a nyertes elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére, azt a továbbiakban Szervezőtől nem követelheti.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti Bónt vagy annak másolatát, és érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

A kétheti – időszaki – nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertesek részére, míg a fődíjat és a különdíjat a nyertes Játékos személyesen vagy ügyvéd által ellenjegyzett / közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott – személyazonosságának hatósági igazolvánnyal történő igazolását követően – veheti át egy előre egyeztetett időpontban a Szervező irodájában (1114. Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.).

Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes Bónt beküldeni, vagy az nem a Pályázatban megadott aludoboz darabszám visszaváltását igazolja, eltérőek a regisztrációban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, egyéb okból érvénytelen stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben egy kétheti sorsolási időszakban a kisorsolandó nyeremények – időszakonként 20 db – számánál kevesebb Játékos küld be érvényes Pályázatot, úgy minden érvényes Pályázatot beküldő Játékos nyertessé válik, viszont az adott időszak további nyereményei nem kerülnek átadásra sem a következő időszak sorsolásán, sem  később.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek illetve a nyeremények elszállításának költsége a nyertest terhelik.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

 1. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék időtartama alatt a Játék oldalán: a nyerodoboz.hu weboldalon, továbbá a résztvevő áruházakban.

A Játékról információk találhatóak a www.nyerodoboz.hu oldalon, a Spar Magyarország Kft. web- és FB oldalán (www.spar.hu, www.facebook.com/sparmagyarorszag?fref=ts ) online hirdetésekben, a Returpack automatáknál és automatákon, a Minden doboz visszajár FB oldalán (https://www.facebook.com/mindendoboz/) és az áruházakban elhelyezett reklámanyagokban, valamint a Returpack automaták által kiadott Bónokon.

A Játék ideje alatt, illetve 2019. június 16-ig a Szervező információs e-mail címet (nyerodoboz@returpack.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: Returpack Kft. (székhely: 6321. Újsolt, Rákóczi u. 9.)

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A beérkezett regisztrációk és Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (név, e-mail cím,  telefonszám, cím, Bónadatok, IP cím) valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel.  Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095. Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.). A nyertesek esetében a nevük, telefonszámuk és lakcímük a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) számára is átadásra kerül. A fődíj nyertes esetében a nyertes neve, lakcíme és telefonszáma az IBUSZ Utazási Irodák Kft. utazási iroda (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) számára is átadásra kerül.

A Játékban résztvevő Játékosok a regisztrációjuk benyújtása során megadott hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, vagyis a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092. Budapest, Bakáts tér 2.), mint adatfeldolgozó végzi, az adatkezelő a Returpack Kft. (székhely: 6321. Újsolt, Rákóczi u. 9.),
 3. a Szervező díjmentesen felhasználhatja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
 4. a nyertes Játékos nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék weboldalán legkésőbb 2019. május 30-ig, melyek legkésőbb 2019. június 30-ig lesznek láthatóak.
 5. nyeremény átvételével egyidejűleg egy külön nyilatkozat aláírásával, visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során, a Játékban történő részvétellel a Játékos feltétel nélkül hozzájárul a nyeremény átadása során róla készült kép-, hang- vagy filmfelvétel Szervező, Lebonyolító és SPAR Magyarország Kft. általi magyarországi használatához és megjelenítéséhez bármely reklámeszközön, 2020. június 30-ig, módbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 6. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek de legkésőbb 2019. június 30-án, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. Az adatkezelő a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2027. december 31-ig őrzi meg.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az EU adatkezelési irányelve (GDPR) tartalmazza.  Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre juttatott megkereséssel gyakorolhat: Returpack Kft., 1281. Budapest, Pf. 220. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy adatainak lekérdezését szeretnék kérni, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a játék ideje alatt a játék oldalán található saját felhasználói fiókban a Kezelt adataim pontban, az utolsó nyertes megállapítását követően (2019. április 25.) pedig a nyerodoboz@returpack.hu mail címen és a Szervező levelezési címén (Returpack Kft., 1281. Budapest, Pf. 220.) postai úton, „Nyerődoboz – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info.tv., a GDPR és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. Fontos, hogy az ilyen módon törölt adatokat később már nem tudjuk visszaállítani.

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Játékos az Info.tv., GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

 1. Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és Bónok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak és kizárólag a rajtuk szereplő érvényességi idő alatt válthatóak be.

A Returpack aludoboz visszaváltó automatái maximum 50 db aludoboz visszaváltást tudnak egy Bónon egyidejűleg feltüntetni.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító és SPAR Magyarország Kft. kizárják a felelősségüket a jogosulatlan általi vagy hibás bón és személyes adat regisztráció, továbbá a jogosulatlan általi nyeremény átvétel kapcsán a játékosnál/nyertesnél vagy harmadik személyeknél bármely jogcímen felmerülő igényekkel kapcsolatosan.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Bónok kiadását biztosító SPAR Magyarország Kft. kizárja a felelősségét a meghirdetett nyeremények átvételével kapcsolatos határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból – történő elmulasztásából. SPAR kizárja a felelősségét a nyeremények átadásának bármely okból való meghiúsulása esetén, továbbá bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a nyereménytárgyakkal, azok tartozékaival, az utazással, az utazásra jogosító kupon beváltásával vagy ezekkel összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A nyereményként kisorsolásra kerülő SPAR ajándékkártyák a rajtuk található érvényességi határidőn belül, a spar.hu oldalon található feltételekkel válthatók be, sérült, elveszett vagy ellopott kártya utólagos pótlására nincs lehetőség, az ajándékkártya beváltásánál az az ajándékkártya megszerzésének jogosultsága a beváltó által nem kerül ellenőrzésre. SPAR, Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét a Fődíjként megnyerhető utazásra jogosító utalvány beváltása során az utazásszervezőnél, a légitársaságnál, a szállodánál felmerülő bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a légitársaságnál, a foglalás során, az utazás és a nyaralás alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti utazási utalvány, mint nyeremény átadására vállal kötelezettséget.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a nyerodoboz.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. február 4.

 

Szervező

1. sz. melléklet
Budapest 1028, Hidegkúti út 167. – SPAR 194

Budapest 1046, Szent Imre u. 1. – SPAR 8255

Budapest 1066, Nyugati tér 1-2. – SPAR 8251

Budapest 1106, Fehér út – INTERSPAR 5190

Budapest 1108, Sibrik Miklós u. 30. – INTERSPAR 5220

Budapest 1191, Üllői u. 201. – SPAR 5020

Debrecen 4026, Füredi u. 27. – INTERSPAR 5060

Diósd 2049, Balatoni út 2/a. – INTERSPAR 5340

Dunakeszi 2120, Barátság útja 5221/1 – SPAR 73

Dunaújváros 2400, Béke körút (A) – INTERSPAR 5170

Dunaújváros 2400, Béke körút (B) – INTERSPAR 5170

Gyömrő 2230, Kossuth L. u 41/A – SPAR 76

Győr 9023, Fehérvári út 3. – INTERSPAR 5010

Hódmezővásárhely 6800, Kaszap u. 20. – INTERSPAR 5350

Keszthely 8360, Tapolcai út 37. – INTERSPAR 5250

Miskolc 3530, Király u. 7/a – SPAR 863

Nagykanizsa 8800, Táborhely u. – INTERSPAR 5380

Nyíregyháza 4400, Korányi Frigyes u. (A) – INTERSPAR 5280

Nyíregyháza 4400, Korányi Frigyes u. (B) – INTERSPAR 5280

Nyíregyháza 4400, László u. 8. – INTERSPAR 5110

Ózd 3600, Sárli út 4. (A) – INTERSPAR 5290

Ózd 3600, Sárli út 4. (B) – INTERSPAR 5290

Pápa 8500, Celli út 21. – INTERSPAR 5310

Pécs 7622, Siklósi u. 37. – INTERSPAR 5090

Sopron 9400, Selmeci u. 15-17. – INTERSPAR 5240

Székesfehérvár 8000, Budai út 41. – INTERSPAR 5040

Szekszárd 7100, Tartsay u. 9. – INTERSPAR 5460

Szentendre 2000, Dobogókői út 4. – INTERSPAR 5030

Szigetszentmiklós 2310, Szent Miklós útja 49. – SPAR 187

Szolnok 5000, Mátyás Király u. 29. (A) – INTERSPAR 5140

Szolnok 5000, Mátyás Király u. 29. (B) – INTERSPAR 5140

Szombathely 9700, Újvilág út. – INTERSPAR 5080

Tatabánya 2800, Győri út 25. – INTERSPAR 5130

Veszprém 8200, Dornyai Béla u. 4. – INTERSPAR 8216

Zalaegerszeg 8900, Ola u. 1. – INTERSPAR 5050